Colgate-Palmolive - Száj- és Testápolási termékek vezető gyártójaHáztartási tisztítószerek

Kapcsolat
Colgate-Palmolive
Home

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Colgate-Palmolive Társaság elkötelezett az iránt, hogy online látogatói személyes adatait tiszteletben tartsa és megvédje. Jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, milyen adatokat gyűjtünk, amikor weboldalunkat a látogató felkeresi, milyen módon használjuk személyes adatait és milyen jogai vannak az érintetteknek az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban.

Az általunk gyűjtött személyes adatok köre

A ’személyes adatok’ körébe tartoznak nevek, címek, e-mail címek, telefonszám, fizetési adatok és minden más olyan személyes adat, amelyet az online látogató önként megad, például amikor egy promóció során kitölti az ahhoz kapcsolódó kérdőívet, vagy amikor online vásárláskor megadja bankkártyájának adatait, tehát az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása .

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelés célja: a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás akár tájékoztatás, akár szolgáltatásnyújtás céljából, a felhasználó azonosítása, tematikus hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik ezt kifejezetten kérték, az általuk megadott érdeklődési kör szerinti témákban; általános hírlevél küldése minden regisztrált felhasználó, és a hírlevélre feliratkozó egyéb érdeklődő számára; promóciós játékokban való részvétel és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók); az opcionálisan megadott személyes adatok alapján az adatok átadása az adatkezelő szerződéses partnerei számára, kereskedelmi ajánlat későbbi esetleges megtétele céljából.

A Colgate-Palmolive a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Colgate-Palmolive a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban a Colgate-Palmolive kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

 

SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

Megoszthatjuk személyes adatait szerződéses partnereinkkel vagy szolgáltatóinkkal, például olyan társaságokkal, amelyek segítséget nyújtanak levelezéseinkben vagy a megrendelések teljesítésében. Ez olyan körülmények mellett történhet, amelyek lehetővé teszik a személyes adatok védelmét és biztonságát.

Az Európai Gazdasági Térség Colgate-Palmolive oldalainak hosztszerverei az Egyesült Államokban találhatók.
Megoszthatjuk személyes adatait az Egyesült Államokban levő anyavállalatunkkal és bármely más országban levő Colgate-Palmolive társaságokkal. Ilyen esetben a személyes adatok védelmét és biztonságát szintén a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott követelmények teljesítése szolgálja.

Személyes adatokat harmadik felekkel kizárólag akkor osztunk meg, ha arról jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy jogszabály rendelkezik, illetve ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy arról az érintett adatainak gyűjtésekor értesítést kapott.

 

SZABAD DÖNTÉS ARRÓL, HOGY IGÉNYLI-E TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK KÜLDÉSÉT COLGATE RÉSZÉRŐL

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Colgate-Palmolive zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Colgate-Palmolive jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a Weboldal szolgáltatásainak a módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

Minden esetben tiszteletben tartjuk döntését, ha úgy véli, hogy nem szeretne további értesítéseket kapni Colgate-Palmolive-től. Az adatgyűjtés megkezdésekor, amikor ez célszerűnek tűnik, választási lehetőséget biztosítunk annak megkérdezésével, hogy kíván-e további tájékoztató küldeményeket kapni Colgate-Palmolive-től. Ezen kívül Ön a budapest_reception @colpal.com címre küldött e-mailben bármikor kérheti az adatai törlését tekintettel arra, hogy nem akarja, hogy a jövőben kapcsolatba lépjünk Önnel, vagy kérhet egy másolatot a személyes adatokból, amiket nyilvántartunk Önről. Szintén kérheti személyes adatainak kijavítását, frissítését, illetve abban az esetben is ezen e-mail címre írhat, amennyiben személyes adataival való visszaélést kíván bejelenteni.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:

- Fővárosi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

 

MÁRKATERMÉKEINK VAGY A VÁLLALKOZÁS ELADÁSA

Arra az esetre, ha egy vagy több márkatermékünket vagy vállalkozásunk bizonyos részét más társaságnak eladjuk, Colgate-Palmolive fenntartja annak jogát, hogy az Ön személyes adatait átadhassa, feltéve, hogy az új tulajdonos kötelezettséget vállal az adatvédelem változatlan fenntartására a személyes adatok felhasználása és átadása tekintetében.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉHEZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ VALÓ JOG

Amennyiben frissíteni vagy módosítani kívánja személyes adatait vagy tájékozódni kíván arról, hogy miként férhet hozzá személyes adataihoz, ilyen igényét a budapest_reception@colpal.com címre küldött e-mail útján közölheti.
Ugyanezt az e-mail címet használhatja akkor is, ha bármilyen kérdése van az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban.

 

SÜTIK HASZNÁLATA

Sütik használatára vonatkozó szabályzatunkat itt olvashatja.

 

GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Colgate-Palmolive gondot fordít a gyermekek személyes adatainak védelmére. Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekek általi Internethasználat és elektronikus levelezés sajátos aggályokat vet fel a személyes adatok védelme és biztonsága tekintetében.

Felhívjuk a szülők figyelmét és egyben bátorítjuk őket arra, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük online tevékenységét. Segítsenek nekünk abban, hogy megvédjük gyermekeik személyes adatait; ügyeljenek arra, hogy gyermekük az Önök engedélye nélkül ne küldjön e-mailt vagy ne adjon meg személyes adatokat bármilyen weboldalon.

A szülők ellenőrizhetik és töröltethetik az olyan személyesen nem azonosítható adatokat, amelyeket gyermekeiktől gyűjtöttünk, valamint megtagadhatják hozzájárulásukat a további adatgyűjtéshez. Ezt megtehetik, illetve kérdezhetnek gyermekekkel kapcsolatos vagy akár más adatvédelmi gyakorlatunkról a budapest_reception@colpal.com címre küldött e-mailen keresztül.

Kellemes időtöltést kívánunk a Colgate weboldalán.

Vissza a lap tetejére